توزیع برق تبریز

اصلاح ولتاژ مشترکان امور برق ستارخان
مدیر امور برق ستارخان:

اصلاح ولتاژ مشترکان امور برق ستارخان

مدیر امور برق ستارخان از اصلاح بخش قابل توجهی از ولتاژ مشترکان این حوزه در راستای طرح چاوش خبر داد.

کاهش متوسط زمان واگذاری انشعاب در برق تبریز
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:

کاهش متوسط زمان واگذاری انشعاب در برق تبریز

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از کاهش متوسط زمان واگذاری انشعاب در شرکت، از 27 روز به 9 روز طی چهار سال گذشته خبر داد.