تولید برنج

کمبودی در تامین نیاز برنج کشور نداریم

کمبودی در تامین نیاز برنج کشور نداریم

رئیس انجمن واردکنندگان برنج گفت: با توجه به افزایش تولید داخل و لغو ممنوعیت واردات در فصل برداشت، کمبودی در تامین برنج مورد نیاز کشور نداریم.