تولید و سرمایه گذاری

فضای نامناسب کسب و کار چالش اصلی تولید و سرمایه‌گذاری است

فضای نامناسب کسب و کار چالش اصلی تولید و سرمایه‌گذاری است

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی گفت: اصلی‌ترین چالش تولید و سرمایه‌گذاری، فضای نامناسب کسب و کار است که از بسترهای حقوقی و مقرراتی و تعامل اقتصاد داخل با اقتصاد بین‌الملل تاثیر می‌پذیرد.