تکثیر هسته‌های بذری

مشارکت بخش خصوصی در تکثیر هسته‌های بذری افزایش می‌یابد

مشارکت بخش خصوصی در تکثیر هسته‌های بذری افزایش می‌یابد

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور تحقق اهداف ملی این موسسه را در چهار رویکرد از جمله افزایش مشارکت بخش خصوصی در زمینه تکثیر هسته‌های بذری جو، گندم و علوفه دانست و گفت: مشارکت بخش خصوصی در این زمینه بیش از پیش جلب می‌شود.