جابجایی درختان

آزادراه شهید کسایی تبریز سامان‌دهی شود
معاون عمرانی استانداری آذربایجان‌ شرقی:

آزادراه شهید کسایی تبریز سامان‌دهی شود

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌ شرقی بر سامان‌دهی آزاد راه شهید کسایی تبریز تاکید کرد و گفت: فصل زمستان فرصت مناسبی برای جابجایی درختان و تیرهای برق واقع در حریم آزاد راه است.