جاده های شمالی

باران و برف در ترافیک سنگین جاده‌های شمال

باران و برف در ترافیک سنگین جاده‌های شمال

ترافیک در برخی جاده های شمال هم اکنون سنگین بوده و این محورها با بارش برف و باران همراه است.