جامعه پرستاری زلزله بم آرزو دهقانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

نقش پرستاران در بلایا و فوریت ها/جایگاه پرستاری بحران

نقش پرستاران در بلایا و فوریت ها/جایگاه پرستاری بحران

دبیر انجمن علمی دانشجویی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بر اهمیت نقش پرستاران در کاهش آسیب های بلایا و فوریت ها و جایگاه «پرستاری بحران» تاکید کرد.