جراح چشم

پزشک خیر تبریزی که تاکنون بیش از ۴۰۰۰ عمل رایگان انجام داده است

پزشک خیر تبریزی که تاکنون بیش از ۴۰۰۰ عمل رایگان انجام داده است

یک جراح و چشم پزشک خیر اهل تبریز تاکنون بیش از ۴ هزار عمل رایگان در نواحی مختلف کشور انجام داده است.