جمهوری آذربايجان

درخواست آذربایجان برای ایجاد خط تولید تراکتور ایرانی

درخواست آذربایجان برای ایجاد خط تولید تراکتور ایرانی

جمهوری آذربايجان از ايران خواست خط توليد تراکتورهای ایرانی در اين کشور راه اندازی کند.