جمهوری خواهان آمریکا

بلومبرگ: بالون چینی مهمان ترامپ نیز بوده است

بلومبرگ: بالون چینی مهمان ترامپ نیز بوده است

به رغم انتقاد حامیان ترامپ از عملکرد دولت بایدن در مواجهه با بالون چینی، پایگاه بلومبرگ اعلام کرد این اتفاق در دوره ترامپ نیز رخ داده است.