جمهوری عراق ایران

روابط ایران و عراق در جایگاه ممتازی قرار دارد

روابط ایران و عراق در جایگاه ممتازی قرار دارد

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: روابط ایران و عراق در ابعاد رسمی و مردمی با توجه به اراده سیاسی مشترک و نیز اشتراکات دینی، تاریخی و فرهنگی دو ملت در جایگاه ممتازی قرار دارد.