جمهوری فدرال آلمان

سفیر آلمان به وزارت امور خارجه احضار شد
در پی اظهارات مقامات آلمانی؛

سفیر آلمان به وزارت امور خارجه احضار شد

سفیر جمهوری فدرال آلمان در پی تکرار اظهارات مداخله جویانه و بی پایه و اساس مقامات آلمانی، به وزارت امور خارجه احضار شد.