جنبش جهاد اسلامی فلسطین

بازداشت یکی از نیروهای جهاد اسلامی در جنین

بازداشت یکی از نیروهای جهاد اسلامی در جنین

نظامیان صهیونیست در یورش به جنین، یکی از نیروهای جنبش جهاد اسلامی فلسطین را بازداشت کردند.