جهاد

جهاددانشگاهی در مسائل فرهنگی و پژوهشی به خوبی کار می‌کند

جهاددانشگاهی در مسائل فرهنگی و پژوهشی به خوبی کار می‌کند

رئیس دانشگاه تبریز گفت: جهاد دانشگاهی در مسائل فرهنگی و پژوهشی کشور به خوبی کار می‌کند بطوریکه در دانشگاه تبریز و به‌ویژه در جلسات شورای فرهنگی دانشگاه از نظرات و طرح های آنها استفاده می‌شود.