حادثه برای اتوبوس هواداران تراکتور در تبریز

حادثه برای اتوبوس هواداران تراکتور در تبریز

حادثه برای اتوبوس هواداران تراکتور در تبریز

اتوبوس حامل هواداران تراکتور در خروجی اتوبان کسایی ترمز برید و دچار حادثه شد.