حاشیه شهر

ایجاد مراکز تخصصی و فوق تخصصی پزشکی در حاشیه شهر
شهردار کلانشهر تبریز مطرح کرد:

ایجاد مراکز تخصصی و فوق تخصصی پزشکی در حاشیه شهر

شهردار کلانشهر تبریز گفت: براساس پیشنهاد شهرداری تبریز طی طرح مشترکی با دانشگاه علوم پزشکی تبریز مراکز ارائه خدمات پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در حاشیه شهر ایجاد می شود.