حبوبات

مرغ، قیمت مصوب را رد کرد/ران گوسفند باچربی هر کیلو ۵۰۰ هزار تومان
قیمت کالاهای اساسی در هفته دوم اسفند ماه؛

مرغ، قیمت مصوب را رد کرد/ران گوسفند باچربی هر کیلو ۵۰۰ هزار تومان

گوشت مرغ در هفته دوم اسفند ماه هر کیلو ۶۵.۸۰۰ تا ۶۶.۸۰۰ تومان شد.