حجاج

حاجی که قبل از احرام بستن، حاجی شد

حاجی که قبل از احرام بستن، حاجی شد

حاجی قصه ما هم جمعه عازم است، دوست و آشنا رفته‌اند تا حاجی‌ را ببینند، اما انگار یک بی‌قراری دیگر هم دارد، یک بی‌قراری که جنس‌اش فرق دارد و باید هر چه زودتر قرارش دهد. می‌خواهد چشمه بی‌قراری‌اش که از کوه سرازیر است را به آغوش دریا برساند، ولی می‌داند یک چیز دیگر را هم می‌خواهد!