حداقل حقوق

حداکثر حقوق پرداختی به کارکنان برای سال ۱۴۰۰ مشخص شد
زارع در نشست خبری:

حداکثر حقوق پرداختی به کارکنان برای سال ۱۴۰۰ مشخص شد

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: در بررسی لایحه اصلاحی بودجه حداکثر حقوق پرداختی به کارکنان برای سال آینده مشخص شد که ۱۵ برابر حداقل حقوق در نظر گرفته شده است.