حزب دموکرات

مزار «شیخ محمد خیابانی» کجاست؟

مزار «شیخ محمد خیابانی» کجاست؟

تبانی «مخبرالسلطنه» با قزاق‌ها به شهادت «شیخ محمد خیابانی» منجر شد. آنها پیکر شیخ شهید را بدون تشریفات در گورستان امامزاده سیدحمزه دفن کردند اما بعدتر که خانواده‌اش از تبریز رفتند، بقایای پیکر شیخ را هم به پایتخت منتقل کردند.