حضرت امام خمینی

بسیج در جذب حداکثری نقش مؤثری دارد
سردار تقی‌زاده:

بسیج در جذب حداکثری نقش مؤثری دارد

رئیس دانشگاه صنعتی مالک اشتر گفت: بسیجی باید صبر راهبردی از خود نشان دهد و قدمی جلوتر از مقام معظم رهبری برندارد که این خود به جذب حداکثری منجر خواهد شد.