حضور زنان در استادیوم

ترس از کرونا یا مقابله با فشار فیفا برای حضور زنان در استادیوم ها؟
چه چیزی درب استادیوم ها را بسته نگه داشته است

ترس از کرونا یا مقابله با فشار فیفا برای حضور زنان در استادیوم ها؟

چند وقتی می شود که هر از گاهی جسته و گریخته اخباری از بازگشت هواداران به استادیوم ها مطرح می شود که در حد گمانه زنی باقی می مانند تا هوداران همچنان چشم انتظار حضور در استادیوم باشند.