حفاظت از محیط زیست

نخستین خانه محیط زیست مدرسه ای در تبریز افتتاح شد

نخستین خانه محیط زیست مدرسه ای در تبریز افتتاح شد

نخستین خانه محیط زیست مدرسه ای با مشارکت آموزش و پرورش با برگزاری همایش سفیران محیط زیست و سلامت در تبریز افتتاح شد.