حقوق قضایی

تعدادی از اغتشاشگران آزاد شدند

تعدادی از اغتشاشگران آزاد شدند

دادستان تهران گفت: در پی دستور رئیس قوه قضاییه ۴۶ زندانی که شرایط ارفاق قانونی را داشتند آزاد شدند.