حمایت از بیماران کلیوی

برای پیوند کلیه ۳۴ میلیون تومان نیاز است!
مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی آذربایجان شرقی در جمع خبرنگاران

برای پیوند کلیه ۳۴ میلیون تومان نیاز است!

مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی آذربایجان شرقی در جمع تعدادی از خبرنگاران رسانه های گروهی از وضعیت بُغرنج تامین هزینه های سرسام آور پزشکی این بیماران انتقاد کرد.