حمیدرضا ادراکی بنیاد بیماریهای نادر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

سند ملی بیماری های نادر ایران تصویب شد

سند ملی بیماری های نادر ایران تصویب شد

سند ملی بیماری های نادر که با همکاری بنیاد بیماری های نادر ایران و دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شده بود، به تصویب رسید.