حمید نطقی

پروفسور حمید نطقی، دانشمند آذربایجانی و پدر علم روابط عمومی ایران
به مناسب روز «ارتباطات و روابط عمومی»؛

پروفسور حمید نطقی، دانشمند آذربایجانی و پدر علم روابط عمومی ایران

دکتر "حمید نطقی" دانشمند آذربایجانی و بیانگذار و پدر روابط عمومی ایران می گوید:کار روابط عمومی؛ کار اداری معمولی و کار آدم های معمولی نیست. آدم باید عشق و علاقه ای خاص داشته باشد تا بتواند در این زمینه کار کند. وظیفه روابط عمومی تربیت مدیرانی است که تمام ارقام را قشنگ نشان ندهند و حقایق را به اطلاع مردم برسانند.

پروفسور حمید نطقی، دانشمند آذربایجانی و پدر علم روابط عمومی ایران
به مناسب روز «ارتباطات و روابط عمومی»؛

پروفسور حمید نطقی، دانشمند آذربایجانی و پدر علم روابط عمومی ایران

دکتر "حمید نطقی" دانشمند آذربایجانی و بیانگذار و پدر روابط عمومی ایران می گوید:کار روابط عمومی؛ کار اداری معمولی و کار آدم های معمولی نیست. آدم باید عشق و علاقه ای خاص داشته باشد تا بتواند در این زمینه کار کند. وظیفه روابط عمومی تربیت مدیرانی است که تمام ارقام را قشنگ نشان ندهند و حقایق را به اطلاع مردم برسانند.