حوادث طبیعی

دو هزار میلیارد تومان، غرامت به خسارت دیدگان بخش کشاورزی پرداخت شده است
از ابتدای سال تاکنون؛

دو هزار میلیارد تومان، غرامت به خسارت دیدگان بخش کشاورزی پرداخت شده است

عضو هیئت مدیره صندوق بیمه کشاورزی گفت: میزان خسارت‌های وارد شده به کشاورزان بیمه گذار، تاکنون ۵ هزار میلیارد تومان برآورده شده است.