حکمرانی داده

حکمرانی نیازمند فرهنگ سازی و گفتمان سازی در سطح دانشگاه‌ها است
دبیر علمی همایش حکمرانی متعالی:

حکمرانی نیازمند فرهنگ سازی و گفتمان سازی در سطح دانشگاه‌ها است

دبیر علمی همایش حکمرانی متعالی تبریز گفت: حکمرانی واژه ای جدید در ادبیات سیاسی کشور و جهان بوده که نیازمند فرهنگ سازی و گفتمان سازی در سطح دانشگاه ها و حوزه های علمیه است.