حیات وحش

تنوع‌زیستی با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال زوال است
مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور:

تنوع‌زیستی با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال زوال است

مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور گفت: تحقیقات نشان می‌دهد که تنوع‌زیستی با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال زوال و فشارها نیز در حال افزایش است در حالیکه برای رسیدن به آینده پایدار باید اقدامات بیشتری صورت گیرد.

گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک در آستانه نابودی کامل قرار دارد

گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک در آستانه نابودی کامل قرار دارد

جمعیت گوزن زرد ایرانی در جزیره اشک از ۳۲۰ فرد به حدود ۳۰ فرد کاهش یافته است.