خارجی

دانشجویان اروپایی برای ادامه تحصیل در راه دانشگاه تبریز

دانشجویان اروپایی برای ادامه تحصیل در راه دانشگاه تبریز

رایزن علمی جمهوری اسلامی ایران در اروپا گفت: مأموریت‌های رایزنی علمی در دوره‌ی جدید بازبینی شده و این مأموریت‌ها صرفا محدود به موارد دانشجویان و سرپرستی دانشجویان ایرانی نیست.