خانه تکانی

تشدید بحران آب با آغاز خانه تکانی/ هوای مایع حیات را داشته باشیم

تشدید بحران آب با آغاز خانه تکانی/ هوای مایع حیات را داشته باشیم

ایرانیان بنابر یک سنت قدیمی با خانه‌تکانی به استقبال بهار می‌روند و غبار را از خانه‌هایشان پاک می‌کنند اما در این روزها افزایش مصرف آب و عدم مدیریت مصرف چالش بزرگی شده است.