خانه پارک ستارخان

خانه‌پارک ستارخان، پروژه هویتی در محدوده تاریخی شهرداری منطقه۴ تبریز
شهردار منطقه 4 تبریز عنوان کرد:

خانه‌پارک ستارخان، پروژه هویتی در محدوده تاریخی شهرداری منطقه۴ تبریز

شهردار منطقه 4 تبریز از تصویب خانه‌‌پارک ستارخان در کمیسیون ماده پنج شهرداری تبریز خبر داد.