خانه کارگز

تجلیل کارآفرینان صنعت کفش تبریز، تجلیل از اشتغال زایی است
دبیراجرائی خانه کارگر آذربایجان شرقی:

تجلیل کارآفرینان صنعت کفش تبریز، تجلیل از اشتغال زایی است

دبیراجرائی خانه کارگر استان آذربایجان شرقی، گفت: تجلیل کارآفرینان صنعت کفش تبریز، تجلیل از اشتغالزایی است.