خانوار

توانمندسازی، کلیدواژه‌ ارتقای سطح زندگی زنان سرپرست خانوار است

توانمندسازی، کلیدواژه‌ ارتقای سطح زندگی زنان سرپرست خانوار است

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: توانمندسازی و ارائه تسهیلات با سازوکار مناسب، کلید واژه و بهترین راهکار برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و ارتقای سطح زندگی آنهاست.