خدمات درمانی بیمه نیروهای مسلح

کاهش فرانشیز داروهای تحت پوشش خدمات درمانی نیروهای مسلح به ۱۵درصد

کاهش فرانشیز داروهای تحت پوشش خدمات درمانی نیروهای مسلح به ۱۵درصد

مدیرعامل سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح از کاهش فرانشیز داروهای تحت پوشش خدمات درمانی نیروهای مسلح به ۱۵ درصد خبر داد.