خشنود علیزاده

مشارکت بخش خصوصی در تکثیر هسته‌های بذری افزایش می‌یابد

مشارکت بخش خصوصی در تکثیر هسته‌های بذری افزایش می‌یابد

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور تحقق اهداف ملی این موسسه را در چهار رویکرد از جمله افزایش مشارکت بخش خصوصی در زمینه تکثیر هسته‌های بذری جو، گندم و علوفه دانست و گفت: مشارکت بخش خصوصی در این زمینه بیش از پیش جلب می‌شود.

انتقال دانش فنی تولید گلرنگ رقم سینا به بخش خصوصی

انتقال دانش فنی تولید گلرنگ رقم سینا به بخش خصوصی

رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور از انتقال دانش فنی تولید و تکثیر گلرنگ رقم سینا به بخش خصوصی در آذربایجان شرقی خبر داد.