خواب باکتری مغز

میکروبیوم های روده در کیفیت خواب نقش دارند

میکروبیوم های روده در کیفیت خواب نقش دارند

یافته ها نشان می دهد باکتری های روده با کمک به ایجاد پیام رسان های شیمیایی مهم در مغز نظیر سروتونین و دوپامین بر الگوی عادی خواب تاثیر می گذارند.