خواب ریسک بیماری قلبی مرگ و میر

ارتباط چرت نیمروزی با مشکلات قلبی عروقی

ارتباط چرت نیمروزی با مشکلات قلبی عروقی

محققان دریافتند که چرت نیمروزی بیش از ۶۰ دقیقه در روز با افزایش ریسک بیماری قلبی و مرگ مرتبط است.