خواب زوال عقل مغز

ارتباط بین آپنه خواب و افزایش ریسک زوال عقل

ارتباط بین آپنه خواب و افزایش ریسک زوال عقل

محققان دریافتند آپنه خواب (نوعی اختلال تنفسی در خواب) با افزایش خطر زوال عقل مرتبط است.