خواب

مردی که ۳۰۰ روز سال خوابه!

مردی که ۳۰۰ روز سال خوابه!

یک مرد 42 ساله در هند، اخیراً نامش در تیتر خبر های بین المللی قرار گرفته است؛ علت آن هم این است که از وضعیت و مشکلی رنج می برد و باعث می شود او 300 روز در طول سال خواب باشد.