دادستان کل کشور

ماموریت ویژه رئیس قوه قضائیه در ارتباط با وسائط نقلیه توقیف شده

ماموریت ویژه رئیس قوه قضائیه در ارتباط با وسائط نقلیه توقیف شده

رئیس قوه قضائیه ماموریت ویژه به دادستان کل کشور برای یک اقدام سراسری در ارتباط با وسائل نقلیه توقیف شده داد.

واکنش رئیس دستگاه قضا به ماجرای عجیب یک ساختمان ناایمن در اسکو

واکنش رئیس دستگاه قضا به ماجرای عجیب یک ساختمان ناایمن در اسکو

رپیس دستگاه قضا به ماجرای عجیب یک ساختمان ناایمن در اسکو واکنش نشان داد.