دانشمندان تبریز

آموزش مدیران و توانمندسازی سلامت خاورمیانه در تبریز

آموزش مدیران و توانمندسازی سلامت خاورمیانه در تبریز

مدیر مرکز ملی آموزش مدیریت سلامت( دانشگاه علوم پزشکی تبریز) از آموزش مدیران و توانمندسازی سلامت خاورمیانه در تبریز خبر داد.