دانشگاه علوم پزشکی ایران جلیل کوهپایه زاده زایمان طبیعی

ترویج زایمان طبیعی در جامعه نیاز به فرهنگ سازی دارد

ترویج زایمان طبیعی در جامعه نیاز به فرهنگ سازی دارد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، بر فرهنگ سازی زایمان طبیعی در جامعه به عنوان رسالت اجتماعی دانشگاه تاکید کرد.