دانشگاه علوم پزشکی ایران جلیل کوهپایه زاده طب سنتی

استفاده از روش های علمی طب سنتی در مراقبت از بیماران کرونایی

استفاده از روش های علمی طب سنتی در مراقبت از بیماران کرونایی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، بهره گیری از روش های علمی طب سنتی در طرح شهید سلیمانی را مورد تاکید قرار داد.