دانشگاه علوم پزشکی تهران عباسعلی کریمی بیمارستان ویروس کرونا

کار از موج کرونا گذشته است/ اشتباهات پذیرفتنی نیست

کار از موج کرونا گذشته است/ اشتباهات پذیرفتنی نیست

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به شرایط کرونایی کشور، گفت: کار از موج اول، دوم و سوم گذشته و ما با اپیدمی ممتدی روبرو هستیم.