دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

واگذاری بخش‌های آموزشی بیمارستان‌ها نباید به آموزش فراگیران صدمه بزند

واگذاری بخش‌های آموزشی بیمارستان‌ها نباید به آموزش فراگیران صدمه بزند

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر این که واگذاری بخش‌های آموزشی نباید خدشه‌ای به آموزش وارد کند، توجه به آموزش تمامی فراگیران رشته‌های علوم پزشکی در مراکز پزشکی را ضروری دانست.