دانشگاه های ایران

۵۹ استاد دانشگاه تبریز در جمع دانشمندان دو درصد برتر جهان
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز خبر داد؛

۵۹ استاد دانشگاه تبریز در جمع دانشمندان دو درصد برتر جهان

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز از قرار گرفتن ۵۹ عضو هیأت علمی این دانشگاه در جمع ۲ درصد دانشمندان برتر دنیا خبر داد.