دانشگاه های علوم پزشکی

اولین متاورسیتی علوم پزشکی کشور در تبریز رونمایی شد

اولین متاورسیتی علوم پزشکی کشور در تبریز رونمایی شد

اولین متاورسیتی علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی تبریز رونمایی شد.