دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد

سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد منصوب شد

سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد منصوب شد

سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد منصوب شد